up

Online Products

Nhân viên BHMT đủ điều kiện được truy cập ngay vào 17 chương trình trong một năm sau khi "Đăng ký."

Phát âm Tiếng Anh
Chuyên ngành Y tế

Giúp bạn sử dụng các yếu tố quan trọng như trọng âm, ngữ điệu và nhịp điệu như người bản ngữ.Thông tin Khác

Nhấp vào để đăng ký

Viết Tiếng Anh

Giúp bạn xác định và tránh sai ngữ pháp và cú pháp thông thường. Viết Tiếng Anh rõ ràng và súc tích hơn.
Cả hai cấp độ Viết Tiếng Anh đều đã được xem xét và phê duyệt bởi ETS®, đơn vị ra đề thi TOEFL® và TOEIC®.Thông tin Khác

Nhấp vào để đăng ký

Thành ngữ Tiếng Anh

Giúp bạn cải thiện khả năng nghe hiểu, từ vựng và lời nói. Quyển 1 & 2, đã được xem xét và phê duyệt bởi ETS®, đơn vị ra đề thi TOEFL® và TOEIC®, và nên sử dụng các chương trình này làm công cụ xây dựng kỹ năng cho các bài thi TOEFL® và TOEIC®.Thông tin Khác

Nhấp vào để đăng ký

Chuyện kể về Loài vật với Thực hành Từ vựng TOEFL®

Tìm kiếm một cách thú vị để xây dựng kỹ năng Tiếng Anh?
Giúp bạn cải thiện khả năng nghe hiểu, từ vựng và lời nói.Thông tin Khác

Nhấp vào để đăng ký