up

Lời khuyên từ tác giả

Nhân viên BHMT đủ điều kiện được truy cập ngay vào 17 chương trình trong một năm sau khi "Đăng ký."

Thư điện tử hàng tuần:

 • Cung cấp thêm thông tin về chương trình
 • Hướng dẫn bạn sử dụng các chương trình hiệu quả hơn

12 tập tin phim cho từng chương trình (mỗi tuần một tập tin)

ao trùm tất cả 4 lĩnh vực nội dung
(Nói, Viết, Nghe, Từ vựng)
theo lịch sau:

Năm Một:
 • Phát âm Tiếng Anh Chuyên ngành Y tế - HB+
 • Phát âm Tiếng Anh Chuyên ngành Y tế - Int+
 • Viết Tiếng Anh - Người mới học+
 • Viết Tiếng Anh - Trung cấp+
Năm Hai:
 • Thành ngữ Tiếng Anh - Quyển Một (Nghe)
 • Chuyện kể về Loài vật - Quyển 1 (Từ vựng)
 • Thành ngữ Tiếng Anh - Quyển Hai (Nghe)
 • Chuyện kể về Loài vật - Quyển 2 (Từ vựng)
Năm Ba:
 • Thành ngữ Tiếng Anh - Quyển Ba (Nghe)
 • Chuyện kể về Loài vật - Quyển 3 (Từ vựng)
 • Thành ngữ Tiếng Anh - Quyển Bốn (Nghe)
 • Chuyện kể về Loài vật - Quyển 4 (Từ vựng)


Đăng nhập của Học viên