up

AudioBooks

Nhân viên BHMT đủ điều kiện được truy cập ngay vào 17 chương trình trong một năm sau khi "Đăng ký."

Sách Audio cho Các Kỹ năng Tiếng Anh

  • Chọn Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Trung, Tiếng Tagalog, hoặc Tiếng Việt
  • Có sẵn để tải xuống hoặc chạy trực tiếp
  • Học tập khi Di chuyển

Bật trên bất kỳ thiết bị nào

PC, Mac, iPhone, điện thoại Android, iPad hoặc máy tính bảng

  • Tải xuống và cài đặt như bất kỳ tập tin nhạc nào để phát lại ngay trên thiết bị của bạn, hoặc
  • Chạy trực tiếp trên trang web của chúng tôi


Nhấp vào để đăng ký